Termovizija na farmi

Termovizijska kamera: Praktčan alat na farmi

Termovizijske kamere su instrumenti koji mogu meriti i prikazati vrednost temperature u vidu slike. Infracrveno zracenje emituje bilo koje telo čija je temperatura viša od 0 Kelvina, odnosno -273,15 stepeni Celzijusa (apsolutna nula). U elektromagnetnom spektru, infracrveno zračenje ima talasnu dužinu od 0,78 do 100 µm, dok vidljivom spektru ljudskog oka odgovara 0,38-0,78 µm. 

Termografija je tehnika koja omogućava merenje tačne temperature sa distance, bez potrebe fizičkog kontakta sa predmetom koji se procenjuje, korišcenjem tremovizijske kamere koja snima intenzitet zračenja i pretvara ga u sliku.

Kako tremovizijska kamera radi ?

" Uređaji koja se koriste na farmmama su fokusirana na udobnost životinja uz povećanje energetske efikasnosti objekta"

1. Proverite toplotnu izolaciju:

Cilj toplotne izolacije je da ometa prenos toplote iz unutrašnjosti objekta ka spoljnoj sredini i obrnuto, kako bu se izbegli toplotni gubici tokom hladnih godišnjih doba i dobici toplote tokom vrelih perioda. Dobra izolacija omogućava uštedu energije, doprinosi udobnost životinja, utiče na smanjenje kondenzacije i pravilno dimenzionisanje sistema grejanja i hladenja. Takođe će se ostvariti bolja unutrašnja kontrola temperature i kretanja vazduha.

Projektovanje i izgradnja: Izolacija mora "ušuškati" zgradu, odavanje toplote mora biti kontinualno po celom omotoču zgrade.

Na slici 1 vidimo lošu izolaciju fasade (plavo), ali i prihvatljiv deo na krovu (crveno) . Zbog nehomogenosti dolazi do pojave razlike u površinskoj temperaturi od 10 ºC čime se povećava rizik od pojave kondenzacije što uzrokuje lošu kontrolu temperature i vazdušne cirkulacije. Na slici 2, osim mali htoplotnih mostova (plavo), što ne bi trebalo imati značajanog uticaja, nivo izolacije je dobar kako na krovu, tako i na fasadi.

Slika 1: Tremovizijski snimak (skala sa graničnim vrednostima) fasade i unutrašnjeg plafona u odgajalištu svinja (zimi).

Slika2: Tremovizijski snimak (skala sa grančcnim vrednostima) fasade i unutrašnjeg plafona u odgajalištu svinja (zimi).

Spoljna temperatura životne sredine: 4ºC.
Unutrašnja temperatura životne sredine: 19ºC

Spoljna temperatura životne sredine: 4ºC.
Unutrašnja temperatura životne sredine: 27º C

Preventivno održavanje : Rano otkrivanje u cilju smanjenja troškova.

Slika 3: Termalna slike krova u odgajalištu (zimi). Slika 4:Odredivanje histograma u oblasti sa slike. Slika 5. Grafikon koji odreduje temperaturni profil duž linije na slici.

Možemo videti male oblasti u kojima je izolacija loša Područje sa dobrom izolacijom (pravougaonik H) i sa srednjom vrednošcu od 25,2 ºC Oštećeni prostor ( linija P ) ima srednju vrednost od 21,2 ºC

Popravka će imati nisku cenu ako se sprovodi periodično, preventivno održavanje i otkrijemo sve probleme napočetku, kao u slucaju slike 3.

2. Detektovanje prisustva kondenzacije, vlage i širenja budi :

Vlaga u zidovima nastaje usled kondenzacije vlage iz vazduha, kada je površinska temperatura zida manja od tacke rošenja vlage u vazduhu. Merenjem vlage u vazduhu omožemo proceniti rizik od pojave kondenzacije u svakom mernom mestu. Sa termovizijskom kamerom smo detektovali oblasti sa povećanim rizikom od kondenzacije crvenom bojom (> 80%) i one sa manjim rizikom zelenom bojom (<65%). Ostatali deo boje ( žuto-narandžasta ) pokazuje oblasti sa srednjim rizikom od kondenzacije (65-80%).

Nadzor :Detektovanje oblasti koje predstavljaju rizik za udobnost životinja i za propadanje građevinske konstrukcije.

Slika 6: Slika superpozicija (termalna + digitalna) pokazuje veliku verovatnocu za pojavu kondenzacije.

Slika 7: Slika superpozicija (termalna + digitalna) pokazuje nisku verovatnocu od pojave kondenzacije.

 

Slika 6. Vidimo da postoji veliki rizik od pojave kondenzacije. Moramo otkriti uzrok (može bitii više uzroka) ove pojave kao naprimer,loša izolacija, termalni mostovi, prodor hladnoh vazduha, gustina naseljenosti životinja, grejanje, itd.

Slika 7. Postoji mali rizik za pojavu kondenzacije jer su uslovi dobri.

3. Provera odustva toplotnih mostova.

Toplotni mostovi predstavljaju oblasti u omotaču zgrade gde možemo videti varijaciju u uniformnosti i toplotnoj otpornosti konstrukcije, a to je zbog promene debljine izolacije, korišcenih materijalia, ugradnja konstruktivnih elementa sa razlicitim provodljivosti, itd. Ovo su takođe osetljive oblasti u kojima postoji rizik za pojavu kondenzacije tokom hladne sezone.

Monitoring :Otkrivanje delova omotača sa nedostatkom uniformnosti u novim prostorijama ( kvalitetna gradnja ) i u prostorijama koje su vec u upotrebi ( preventivno održavanje ).

Slika 8 Superpozicija (termalna + digitalna) kako bi se analizirale razlike površinska temperatura (zimi). Možemo videti niže temperature u krovnih greda, ćoškova, kao i prisustvo pukotine u zidovima.

Slika 9: Ista fotografija (Termografska + Digitalna) prenaglašena, kako bi se ukazalo na veću verovatnoću pojave kondenzacije usled nedostatka kontinuiteta. Opasnost od kondenzacije na osnovu boje slike (crveno: kritična, zelena: nijekritična).

 

Toplotni mostovi mogu izazvati temperaturne razlike (slika 8) i rizike do pojave kondenzacije (slika 9). Rešenje se zasniva na prevenciji, kontroli kvaliteta i periodičnoj popravci, koja ima nisku cenu ako se problemi rano otkriju.

4. Provera infiltracije vazduha.

Infiltracija je prodiranje vazduha kroz šupljine i procepe na prozorima, vratima, i drugim otvorima u građevinskom omotaču. Enegetska efikasnost prostora se umanjuje i time znatno narušava udobnost životinja . Zbog toga, mi ćemo morati da ih pronađemo i saniramo.  Postoje kompleti za procenu i kvantifikaciju postojeće infiltracije u zatvorenim prostorijama koje rade na principu "testa pritiska". Termovizijska kamera može u potpuniti kvalitativnu dijagnozu ovih infiltracija.

Preventivno održavanje : Dijagnostikovanje i rešavanje neželjenih infiltracija vazduha .

Slika 10: Termografska slika (skala sa granicnim vrednostima) sa vazdušnim infiltracijom kroz vrata sa okvirom (pdgajalište , zima).

Slika 11: Termografska slika (skala sa granicnim vrednostima) sa vazdušnim infiltracijom kroz zid zbog slabe izolacije (pdgajalište , zima).

Zaptivanje zgrade mora da bude odlicno i to moramo povremeno proveriti. U vecini slucčjeva je teže dijagnostikovati infiltracije nego ih rešiti. Slike 10 i 11 su klasični primeri.

5. Kontrola potrošnje energije u sistemu :

Kada smo proverili da je dizajn "pasivnih uticaja " (izolacija, zaptivanje, itd) adekvatan, treba ptoveriti "aktivnu" potrebu za energijom (grejanje, hladenje, itd) kako bi smo minimizirali troškove. Tako de ćemo termografskom kamerom proveriti da li ovi sistemi ispravno rade.

Videcemo 2 primera.

Grejanje :

Grejanje životnog prostora se vrši konvekcijom, grejnim telima u vidu orebraste cevi. Ovaj uređaj odaje oko 150 W za svaku cev po dužnom metru (ako je temperatura vode > 70 ° C). Na slici 10 vidimo da obe grejna tela imaju nižu temperaturu, posebno donja. 

Rešenje nije da se instalira više metara cevi, nego da se poveća temperatura vode iz kotla.

Slika 12: Superpozicija (termalna + digitalna) kako bi se analizirao rad sistema grejanja u odgajalištu (zimi). Temperatura gornjeg grejnog tela (crveno) je između 53,5 i 65,5 ºC. Temperatura donjelini je (žuto) je između 38,5 i 53,4 ºC.

 

 

 

 

 

 

 

Rashladni sistem :

Sistem hladenja isparavanjem vode je efikasan metod hlađenja kako bi se izbegao stres životinja usled visoke temperature, pod uslovom da pravilno radi. 

Slika 13 pokazuje da je temperatura površine hladnjaka (crvena i žuta) nije dovoljno niska za unutrašnji proces hladenja. Vidimo "suva podrucja" (crvena) koja smanjuju efikasnost. Isto tako, u žutim podrucjima, iz bog kamenca na panelu, ventilator radi više i uz veći otpor i troši više energije. Ovaj panel treba popraviti ili mora, jednostavno, da se zameni.

Slika 13: Superpozicija (termalna + digitalna) kako bi se analizirao rashadni panel u odgajalištu (leto)  

 

 

 


Podelite sa prijateljima